Skip to content

תקנון אתר ותנאי שימוש

תקנון זה (להלן: “התקנון”), מסדיר את תנאי השימוש באתר על ידי המשתמש, לרבות בכל הנוגע לשימוש במידע, תכנים ושירותים הכלולים באתר או הזמינים תחת קישורים המופיעים בו (לרבות קישורי עומק) באמצעות האתר.

כללי

1.           אתר זה (להלן: “האתר”) הינו בבעלות “איזון – בחזרה למסלול” עמותה רשומה מס’ 580359495 (להלן: “העמותה”) ו/או מי מטעמו המוסמך לכך. באתר מוצג מידע אודות העמותה, וכן ניתנת אפשרות גלישה באתר ו/או שימוש ו/או צפיה ו/או קבלת מידע על ידך ועל ידי כל אדם אחר (להלן:”המשתמש”).
2.           חלק מהתוכן באתר זה בכלל ובתקנון בפרט מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מתייחס לנשים וגברים כאחד.
3.           כל מחלוקת בקשר לשימוש באתר תתברר על פי הדין הישראלי ולבתי המשפט המוסמכים בתל אביב תהיה סמכות ייחודית ובלעדית (בין אם השימוש באתר נעשה בישראל ובין בחו”ל).
4.           הוראות תקנון זה יחולו גם בגלישה ו/או שימוש באתר באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (טלפונים סלולאריים, מחשבים נישאים וכו’).
5.           כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות ולא ישמשו לפרשנות התנאין המובאים במסמך זה.
האתר והשימוש בו

6.           שימוש באתר זה, הינו בכפוף לתנאי השימוש והפרטיות בתקנון זה ומהווה את הסכמת המשתמש, ללא כל הגבלה ו/או הסתייגות, לכללים אלה, והמשתמש מצהיר כי קרא את תוכן תקנון זה, וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד מי מבעלי האתר ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמו. כניסתך לאתר ועשיית שימוש בו ו/או בשירותים שהוא מציע ייחשבו כהסכמתך לתנאים אלה.
7.           המידע באתר אינו מביא בחשבון נתונים הקשורים לכל משתמש באופן ספציפי ואינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים אשר עשויים לחול על המשתמש.המשתמש מודע לכך שתיתכן אפשרות כי המידע באתר יהיה חלקי, שגוי, לא מותאם, לא מדוייק ו/או לא מעודכן, ומאשר כי כפר איזון לא יהיה אחראי בגין כל נזק העלול להיגרם בקשר עם האמור.
8.           העמותה, ו/או מטעמה, רשאים לשנות (בדרך של שינוי, מחיקה, הסרה, הורדה, הוספה, לרבות הוספת תנאים) את תנאי השימוש מעת לעת, על פי שיקול דעתו הבלעדי, ללא מתן התראה. שינויים שיעשו באתר, יכנסו לתוקפם באופן מיידי, ולכן מומלץ לבדוק בתכיפות אם נעשו שינויים במדיניות זו.
9.           העמותה, שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לסגור את האתר או לשנותו, לרבות אך לא רק, את המידע המצוי באתר, מראהו, תוכנו, תקנון ותנאי השימוש בו, היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו, הכל ללא צורך להודיע על כך למשתמש מראש ובכל עת. העמותה רשאית להפסיק או למנוע את ההתקשרות או הגישה של המשתמש לכל חלק שהוא באתר.
10.        השימוש באתר מותנה, בין השאר בתקשורת זמינה ורצופה של אינטרנט, ואי קיום תקשורת אינטרנט ו/או הפסקת התקשורת, תמנע את השימוש באתר. השימוש ברשת אינטרנטית עשויה להיות כרוכה בחיובים מצד ספקי התקשורת. האתר אינו מותאם לכל צרכני הקצה ודפדפני האינטרנט. העמותה,אינה אחראית לכל הוצאה, אבדן או נזק שיגרמו בקשר לדרישת התקשורת, חיובים הכרוכים בשימוש באינטרנט, אי התאמת האתר לציוד קפה או לדפדפן מסויים.
מידע ותמונות

11.        המשתמש מצהיר כי המידע המוצג באתר ו/או כל חלק ממנו (להלן: “המידע”) הינו רכושו הבלעדי של העמותה , כי לעמותה שמורות זכויות היוצרים במידע ו/או כל חלק ממנו, כי המשתמש מתחייב להשתמש במידע באתר לשימושו האישי בלבד, ולא להעתיק, לצלם, לשכפל, לשדר, להדפיס או לפרסם את המידע שבאתר, בין אם הוא בבעלות העמותה ובין אם בבעלות צדדים שלישיים ו/או חלק ממנו לכל אדם ו/או גוף כלשהו, ללא הסכמה מראש ובכתב של בית בלב, למעט לצורך שימוש אישי בלתי מסחרי במידע.
12.        המשתמש מתחייב שלא לעשות במידע כל סילוף או שינוי אחר, או כל פעולה העלולה לפגוע בנכונות המידע ובמהימנותו או במוניטין של העמותה.
13.        המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי המידע אשר מוצג באתר כולל מידע מטעם העמותה, ומטעם צדדים שלישיים, כי הוא אינו מהווה מלוא המידע בנוגע לנושאים המפורטים בו וכי העמותה אינה אחראית להסתמכות המשתמש על טיבו ותוכנו של המידע, לרבות אך לא רק, התאמת המידע לצרכי המשתמש ואי היכולת לעשות שימוש במידע מסיבה כלשהי.
14.        המשתמש מצהיר כי הוא נושא במלוא האחריות הבלעדית לאופן בו הוא עושה שימוש במידע.
15.        כל התמונות המצויות באתר מיועדות להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים ושינויים בין מראה התמונה לבין המציאות.
מסירת מידע אישי של המשתמש והעלאת תוכן

16.        המשתמש מאשר בזאת, כי כל מידע הנאסף בקשר למשתמש כמפורט בתנאי השימוש וכן כל מידע שנמסר על ידו באמצעות האתר או בדרך אחרת לרבות מידע רגיש או אישי, ולרבות מידע הנוגע לצדדים שלישיים (״מידע המשתמש״), נמסר מרצונו החופשי ובהסכמתו המלאה.
17.        המשתמש מודע לכך כי האתר עשוי לכלול קישורים לאתרים של צדדים שלישיים ו/או דברי פרסומת, כתבות, מידע, הצעות וכיו”ב של אתרים אחרים ו/או חברות אחרות ו/או מידע הנוגע לשירותים או מוצרים אשר מוצעים על ידי צדדים שלישיים (“אתרים או שירותים של אחרים”) ו/או שחלק מתכני האתר עלולים להיות מסופקים על ידי צדדים שלישיים (להלן: “מידע של אחרים”). העמותה, אינה שולטת באתרים או השירותים של אחרים ו/א במידע של אחרים, ואינה מנטרת אותם, ואינה אחראית לפקח בצורה כלשהי על הנעשה במסגרתם או על תכניהם. אתרים או שירותים של אחרים ומידע של אחרים, ככל שכלולים באתר, מופיעים אך ורק למען הנוחות, ואין לראות בהכללתם באתר כהמלצה או הצעה מצד העמותה, או מי מטעמה. שימוש באתרים או בשירותים של אחרים עשוי להיות כפוף לתקנונים, הסכמים, מדיניות פרטיות ותנאי שימוש החלים עליהם. המשתמש מודע ומסכים לכך שהשימוש באתרים ושירותים של אחרים הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש, והעמותה  לא ישא בכל אחריות או חובה בקשר לנזקים הקשורים לכך.
אחריות

18.        השימוש באתר, כבכל אתר אינטרנט, טומן בחובו סיכונים אפשריים. המשתמש מצהיר כי הוא משתמש באתר על אחריותו הבלעדית לרבות, אך לא רק, בכל הקשור בשימוש והסתמכות על המידע אשר באתר.
19.        העמותה, ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית בגין כל נזק מכל סוג שהוא, לרבות אך לא רק, אי נוחות ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או עוגמת נפש, העלולים להיגרם למשתמש ו/או לרכושו, (בין היתר לציוד החומרה ו/או התוכנה בו בוצע שימוש לצורך השימוש באתר), או לכל צד שלישי, במישרין או בעקיפין, עקב הכניסה לאתר ו/או השימוש בו ו/או כל שימוש אחר.
20.        העמותה, ו/או מי מטעמה אינה אחראית לנזק שייגרם כתוצאה מכישלון או עיכוב בעת ניסיון להשתמש באתר.
21.        העמותה,ו/או מי מטעמה לא ישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתמש כל שהוא באתר או כל גורם אחר, שאינו בשליטתו.
22.        העמותה, לא תישא באחריות לשינויים שנעשו במידע ו/או באתר על ידי המשתמש ו/או על ידי כל אחר.
פרטיות ואבטחת מידע

23.        לצורך פעולות מסויימות באתר, יידרש המשתמש לספק את פרטיו האישיים באתר כפי שמפורט להלן: שם מלא, מספר טלפון ודואר אלקטרוני.
24.        מסירת הפרטים האישיים באתר הינה הסכמה לעמותה, ו/או מי מטעמה לעשות שימוש בהם בהתאם לתקנון ולדין.
25.        העמותה, לא תעביר את פרטיו האישיים של משתמש באתר ולא תשתמש בפרטים האישיים של המשתמש אלא לביצוע שירות אותו ביקש המשתמש לקבל והשימוש המפורט לעיל ו/או לצורך הצעת שירותים נלווים.
26.        ידוע למשתמש כי כל הפרטים, הנתונים, הידיעות והמסמכים שמסר ו/או ימסור לעמותה  או למי מטעמוהאו לכל גורם אחר, לרבות פרטיו האישיים יכול שיוזנו במאגר מידע הרשום על שמה של העמותה, בכפוף לאמור בחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981. המשתמש מצהיר כי כל הפרטים הנ”ל נמסרו על ידו מרצון ובהסכמה מלאה, מבלי שחלה עליו חובה חוקית לעשות כן (למעט הפרטים אותם חובה למסור לצורך שימוש בשירותי האתר).
27.        למרות האמור לעיל, העמותה, תהיה רשאית להעביר את פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי, במקרים בהם המשתמש ,ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בעמותה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם ו/או המשתמש עשה מעשה בלתי חוקי ו/או אם התקבל בידי העמותה, צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי, וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.
28.        המשתמש מודע כי על אף שהעמותה, נוקטת באמצעי אבטחה שונים, רשתות תקשורת ו/או מחשבים ו/או שרתים ו/או אפליקציות ואתרי אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. המשתמש מודע ומאשר, שאין מערכות האבטחה חסינות בפני חדירה בלתי מורשית וייתכנו פריצות אבטחה וחדירות לאתר, והמשתמש עדיין חשוף לסיכון של חדירה למאגרי הנתונים של העמותה, ולגניבת מידע ממנו או בכל דרך אחרת. בפרט, השימוש באתר לצורך צפייה במידע אישי חושף את המשתמש לסיכונים הנובעים ממבנה רשת האינטרנט ומהשימוש בציוד קצה. המשתמש מאשר כי הוא מודע לסיכונים אלו והוא יהא האחראי הבלעדי בגינם, וכי העמותה לא תהיה אחראית לנזק שנגרם בעקבות חדירה כאמור ובמקרה של זליגת או העברת מידע ,אודות המשתמש או מהמשתמש לצד ג’ כלשהו כתוצאה מחדירה זו. המשתמש מתחייב לנקוט בכל האמצעים על מנת למנוע חדירה של ווירוסים לאתר או למערכות המחשב הקשורות אליו.   
קניין רוחני וזכויות קנייניות

29.        המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי הסימנים המסחריים ושאר התכנים המוצגים באתר (להלן:”קניין רוחני”) הינם קניינו הרוחני של העמותה (למעט מידע המשתמש בכפוף לרישיון או זכויות השימוש שניתנים במסגרת תנאי השימוש). בכלל זה כל מידע הנוגע לפעילותה של העמותה, או לשירותים הכלולים בה או הניתנים בקשר אליה, ובכלל זה תוכנות מחשב, יישום, עיצוב, נוסחאות, תמונות, מילים, קובץ גרפי, טקסט, קוד מחשב, שירטוטים, רישומים, סרטים, אודיו וכל מידע או חומר אחר הכלול בו, הינם רכושה הבלעדי של העמותה ,הם בעלי כל הזכויות, לרבות זכויות יוצרים וקניין רוחני בקשר לאתר ולתכניו כאמור. האתר על כל המידע בו מוגן באמצעות זכות יוצרים כיצירה שלמה. המשתמש אינו רשאי לעשות כל שימוש באתר, למעט כפי שהותר לו בתנאי השימוש. כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לנזק כבד לתוצרת הארץ עקב הפרת זכויות קניין רוחני, באופן שעלול להשית על המפר עונשים ו/או קנסות פליליים ו/או אזרחיים. המשתמש מתחייב שלא לעשות כל שימוש מכל סוג שהוא בקניין הרוחני מבלי לקבל את הסכמתם המפורשת של העמותה, מראש ובכתב.
תרומות

30.        העמותה, /או מי מטעמם המוסמך לכך, מפעיל באתר זה דף תרומות, המאפשר למשתמשיו וכל החפץ בזאת, לתרום  לעמותה, תקנון זה מגדיר את תנאי ביצוע תרומה להעמותה, באמצעות דף התרומות והשימוש בו ו/או ביצוע תרומה באמצעותו מהווים הסכמה של המשתמש בו לאמור.
31.        הדף מאפשר למשתמשים לבצע תרומה לעמותה באופן אלקטרוני ונוח ככל שניתן. במהלך ביצוע התרומה נדרשים המשתמשים למלא את פרטי התורם כגון שם מלא, כתובת, וכיוצ”ב (להלן: “התורם”). פרטים אלו לא ישמשו את העמותה לפעולות שיווק ו/או אחרות שאינן יצירת קשר עם התורם לעניין תרומתו לפי הצורך אלא בהסכמתו. לתורם אפשרות לתרום באופן אנונימי השומר על פרטיותו.
32.        התרומה מבוצעת באמצעות כרטיס אשראי על שם התורם, והיא לא תתקבל ככל שלא יהא אישור מחברת האשראי לעסקה. עם אישור חברת האשראי לעסקה, תשלח לתורם, לכתובת הדוא”ל ו/או לכתובת אשר הוזנה על ידו בדף התרומה ועל שמו – קבלה בגין התרומה בגובה התרומה.
33.        האחריות למלא את פרטי התורם בצורה נכונה הינה של המשתמש בלבד. במידה ולא ימולאו הפרטים בצורה נכונה העמותה לא תוכל להבטיח שליחת הקבלה באופן הנדרש, העמותה אינה אחראית לכל הוצאה, אבדן או נזק שיגרמו בקשר לדרישת התקשורת, חיובים הכרוכים בשימוש באינטרנט בעת התרומה.
34.        בביצוע התרומה התורם מצהיר כי הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות.
35.        התורם רשאי לבטל את תרומתו בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות שהותקנו על פיו, דהיינו בתוך ארבעה עשר ימים מיום ביצוע התרומה או קבלת הקבלה לפי המאוחר.
36.        בקשה לביטול תרומה תשלח לכתובת המייל של העמותה ____ ויצורפו אליה פרטי התורם וכן העתק הקבלה שהונפקה לו לדוא”ל. טלפון לבירורים: ________.
37.        הבקשה תבחן בעמותה , לרבות מקוריות ונכונות הפרטים שנמסרו. ככל שמתקיימים תנאי הביטול בתקנון זה, יושבו לתורם כספי התרומה עד ולא יאוחר מ-60 ימים מיום אישור הפניה (ללא ריבית או הצמדה כלשהי). השבת התרומה תעשה לאמצעי התשלום אשר באמצעותו בוצעה התרומה או בדרך אחרת שתקבע על ידי העמותה.
38.        התרומות לעמותה מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש].

דין, שיפוט ושונות
39.        על תנאי שימוש אלה, על מדיניות הפרטיות ועל מסמך אבטחת המידע וכל הנובע מהם, יחול הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת בקשר עם תנאי השימוש, סמכות השיפוט תהא של בית המשפט במחוז תל-אביב יפו בלבד.
40.        כל זכות או סעד של העמותה, בהתאם לתנאי השימוש לא יגרעו מכל זכות או סעד אחרים של העמותה הקיימים לה על פי דין או הסכם. 
41.        העמותה, רשאית להמחות ו/או להעביר ו/או להסב את זכויותיה לפי תנאי השימוש לכל צד שלישי על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במתן הודעה כלשהי למשתמש.
42.        כל השתהות של העמותה, בקיום זכות המגיעה לה או אי עמידה שלה על זכות המגיעה לה לפי תנאי השימוש או על פי דין, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כויתור של העמותה על זכות כאמור.
43.        אם וככל שיקבע על ידי ערכאה מוסמכת שתנאי כלשהו מתנאי השימוש הינו בלתי חוקי, הדבר לא יבטל את יתר התנאים בתנאי השימוש ו/או את חלקי אותו תנאי שבוטל שלא בוטלו ו/או צומצם על ידי הערכאה השיפוטית כאמור.
44.        המשתמש רשאי לשמור תנאי שימוש בכתב על-ידי הדפסתם או שמירת עותק מהם, ומוותר בזאת על כל דרישה אחרת להוכחת תנאי שימוש אלה באמצעות מסמך כתוב.
45.        בכל מקרה של שאלה בנושא תנאי השימוש או האתר המשתמש מוזמן ליצור קשר  באמצעות האתר או המייל ____izun@izun.org.il___.
46.        להבהרות נוספות או בעיות באתר, ניתן לפנות לכתובת המייל:__izin@izun.org.il_______.