Skip to content

טיפול תפקודי עם דגש מפתח מיומנויות חיים


המודל הטיפולי של הכפר רואה בתפקוד מטרה משמעותית.

הנגריה הטיפולית של הכפר, המטבח כמרחב שיקומי והטיפול בגינון שמכוון להחלמה באמצעות החממה הטיפולית הם רק חלק מהפעילויות מכוונות תפקוד בכפר.

החיים הקהילתיים בכפר מעודדים תפקוד יום יומי, תרומה ומועילות מצד כלל חבריה. תפיסת הטיפול של הכפר גורסת שתפקוד מהווה תנאי הכרחי לקהילה – ללא תפקוד ושותפות בתפקוד אין קהילה תומכת.

בנוסף, התפקוד מהווה מיומנות חיים בסיסית ובשל היותו כזה, תפקוד הכרחי להכנה לחיים חזרה לקהילה. נוסף על אלו, תפקוד משמש כבסיס לערך עצמי ותחושת מסוגלות.
מטופלי הכפר לוקחים חלק בתורנויות שונות ובאחריות על מגוריהם כמו גם על אזורים שונים בכפר וזאת בהתאמה למצבם הנפשי.