Skip to content

טיפול רגשי – אינטגרטיבי

הטיפול הפרטני בכפר הינו טיפול פסיכו־סוציאלי באוריינטציה אינטגרטיבית במתודות טיפול שונות ומשתנות על פי צרכי האדם ומצבו הנפשי.

הטיפול מתקיים פעמיים בשבוע והוא משמש עבור המטופל כציר אישי ואינטימי לעסוק בכלל מרכיבי חייו. במהלך הטיפול מוזמנים המטופלים לעבור תהליך בהקשר לעולמם הפנימי, לאופי מערכות היחסים בעולמם, לנסיבות המיוחדות שהובילו למשבר או להתמכרות בד בבד עם היכרות מעמיקה יותר עם כוחותיהם.

השיחות הפרטניות הן אינדיבידואלית ומותאמות לאדם ולמצבו והן משלבות עבודה מערכתית והתייחסות למרחב החיים הכולל בכפר. המטפל הפרטני משמש גם כמנהל הטיפול, והוא אחראי לתוכנית הטיפול האישית.

בעבודה הטיפולית הפרטנית מושם דגש בתחילת הטיפול על התאוששות ממשבר ומעבר להתפתחות אישית ורגשית, ובסופו מושם דגש על חיזוק תפקודי וחזרה למסלול החיים בקהילה, פיתוח כישורים ויכולות להתמודדות בחיים נורמטיביים.